Enstitü Müdürünün Sunuşu

 

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU

 

Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak; değişen dünyada bilginin yeni ürün, hizmet ve sürece, böylece toplumsal yarara dönüşmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; alanında derinleşerek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış, bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, evrensel düzeyde ve özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan ve toplum gereksinimlerine uygun projeler üretebilen bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, için yoğun çaba harcamaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde daha önceki yıllarda belirlenen stratejik amaç ve hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. Yeni belirlediği stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ise çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık alanındaki lisansüstü çalışmaların temel araştırma alanlarına yönelmesi, toplumun sorunlarına dönük olması, sonuçlanan tezlerin ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dergilerde yayınlanması ve patent başvurusu teşvik edilmektedir. 

Sağlık Bilimleri Enstitülerinin ortak sorun ve çözümlerinin ele alındığı ve her yıl yapılan Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürleri Toplantıları ile Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Toplantıları ve Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongrelerine katılarak enstitümüzün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde son gelişmeler hakkında bilgi alması ve katkı sunması sağlanmaktadır.

Bu dönemde, üniversitemizin araştırma üniversitesi adayı olması ve uluslararasılaşma  kapsamında Enstitünün temel görevleri içinde yer alan Lisansüstü Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür. Yasal düzenlemelerdeki değişikliklere uygun olarak; program açılması, danışman atanması, tez jürilerinin kurulması gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 2015 yılından itibaren uygulanan “Danışmanlık Kriterleri” yenilenmiş, “Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite”, enstitünün akreditasyonu ve “Orpheus Etiketi” almak için alt yapı hazırlama çalışmaları sürdürülmüştür. Bu bağlamda, 12 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Danışmanlık ve Orpheus Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

Yükseköğretim Kurumunun 100/2000 Doktora Bursu için Sağlık Bilimleri alanına ait alt alanlardan başvurular yapılmış, bu dönemde dört alt alandan 12 doktora öğrencimiz burs almaya hak kazanmıştır. Yeni dönem için de başvurular teşvik edilecektir. Ayrıca enstitüye bağlı disiplinlerarası programların norm kadrosu oluşturulmaya çalışılacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak çok disiplinli bir alan olan Translasyonel Tıp Anabilim Dalı ve bu anabilim dalında Türkçe Yüksek Lisans, İngilizce Yüksek Lisans ve İngilizce Doktora Programlarının açılması, Ebelik Anabilim Dalında Doktora Programının açılması ve ilk kez enstitü bünyesine dahil olan Ceyhan Veterinerlik Fakültesinin Veterinerlik Patolojisi Yüksek Lisans Programının açılması gerçekleştirilmiş ve yukarıda belirtilen bütün programlara öğrenci alınmıştır. 2021 yılında Enstitümüzde Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve İç Hastalıkları Hemşireliği olmak üzere üç adet tezli yüksek lisans programı ile Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eczacılık Farmakolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Bütün programlardaki öğrenciler için; 12 Ekim 2016 tarihli Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre zorunlu–ortak “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği” dersi de verilmektedir. Diğer enstitülerdeki lisansüstü öğrencilere dersler verilmekte veya enstitümüz öğrencileri aynı şekilde diğer enstitülerden ders alabilmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan itibaren doktora öğrencilerinin iki adet eğitim (formasyon) dersi alması zorunludur.

Bu dönemde Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde dört enstitünün ortak görüşüyle değişiklikler yapılmış ve yeni Yönetmelik 17 Kasım 2021 tarihli ve 31662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Son olarak Doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI (Science Citation Index), SCI- Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi veya bu makale yerine geçecek bir patenti olmak zorunluluğunu da içeren Yönetmelik Değişikliği 21 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Pandemi süreci boyunca gerekli önlemler alınmış, anabilim dallarının istemleri doğrultusunda “uzaktan eğitim” programları düzenlenmiş, gerek Güz gerek Bahar Yarılında yeni öğrenci alımı için sınavlar, ayrıca yüksek lisans ve doktora tez sınavları ile doktora yeterlilik sınavları Covid19 tedbirleri kapsamında TEAMS programında kayıt altına alınmak suretiyle çevrimiçi veya yüz yüze yapılmıştır.  Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları da sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rutin manuel ve rutin bilişsel işler için pandemi sürecinde elektronik ortam daha yoğunluklu olarak kullanılmıştır. Pandemi sürecinde “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri” çerçevesinde uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ancak Kalite güvencesi ölçütlerinin daha ileri düzeye ulaşması amaçlanmaktadır.

Enstitümüzün fiziki mekân ve personel yetersizliği halen devam etmekte olup, bu sorunların çözümü için de girişimde bulunulmuştur.

Enstitümüzün çalışmaları bu raporda belirtilen misyon ve vizyona uygun olarak devam etmektedir. Her yıl öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilere uygulanan anketlere verilen yanıtlar da göz önünde bulundurularak enstitünün hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri tekrar değerlendirilip, güçlü yönlerin avantajları ve zayıf yönlerin güçlendirilmesi yönünde çalışılmakta, araçlar mükemmelleşirken amaçları kaybetmemek için hedefler yeniden belirlenmektedir.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak; Enstitümüze destek veren Rektörlüğümüze, Fakülte Dekanlarımıza, tezlere parasal destek sağlayan BAPCOM’a, öğrencilerimize eğitim veren, lisansüstü programlarımızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan, öğrencilerimizin çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayın yapmasına ve patent başvurusunda bulunmasına yol gösteren ve Enstitüye destek veren öğretim üyelerimize, Enstitü Kurulunu oluşturan Anabilim Dalı Başkanlarımıza, Müdür Yardımcılarına, Enstitü Yönetim Kuruluna, lisansüstü öğrencilerimize, Pandemi süreci boyunca gece gündüz çalışarak uzaktan eğitim ve sanal ortamdaki sınavlar ile toplantılarımızın eksiksiz yapılmasını sağlayan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve bütün bir yıl boyunca uyum içinde çalışan Sağlık Bilimleri Enstitüsü idari personeline şükranlarımı sunar, çok teşekkür ederim.

Önümüzdeki yıllarda da Üniversitemizin ve Enstitümüzün hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda, bütün etkinliklerimizin başarıya ulaşmasını, ülkemizde sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük etmesini, toplumun bilim ve kültür dünyasına, refah ve sağğına katkıda bulunmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prof. Dr. Behice DURGUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enstitü Müdürü