Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Danışmanlık Kriterleri

 

 

Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Danışman Atanması ve Ders Yüküne İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç

 

MADDE 1 - (1) (Senato Değişiklik 13.02.2018 03/08) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim/Anasanat Dallarında yürütülen lisansüstü programlarda danışman atanması ve ders yüküne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) (Senato Değişiklik 13.02.2018 03/08) Bu Uygulama Esasları; Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim/Anasanat Dallarında yürütülen lisansüstü programlarda danışman atanmasına ve ders yüküne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 6/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine; (2) 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e, (3) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne (4) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ç.Ü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Danışman Atanması ve Ders Yüküne İlişkin Usul ve Esaslar

 

MADDE 4 – (1) (Senato Değişiklik 21.07.2020 14/01) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı, öğretim üyesinin ve talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun/Akademik Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ve birinci yarıyıl başında atanır. Anabilim Dalı Kurulunun/Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararında, öğrencinin danışman seçimi ile ilgili herhangi bir tercihinin olmaması durumunda, Anabilim Dalının Öğretim Üyeleriyle ilgili son beş yıla ait AVESİS Akademik Performans Analizi yapılarak APP1 (yayınlar ve atıflar), APP2 (proje, patent ve sanat eserleri) ve APP4 (bilimsel ve mesleki etkinlikler) puanlarının yıllık ortalaması ile mezun edilen lisansüstü öğrenci başına tezlerden üretilen ortalama yayın puanı ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir. Değerlendirmede, AVESİS Akademik Performans Analiz ortalama puanı ile birim

 

tez başına yayın puanı ortalaması kullanılır. Tezlerden üretilen ortalama yayın puanı hesaplanmasında son yıla ait Akademik Teşvik Yönetmeliği puanlama esasları dikkate alınır ve danışman tarafından tamamlatılmış tüm tezlerden üretilen yayınlar puanlamaya tabi tutulur. Herhangi bir tezden üretilmiş yayın yoksa o tezle ilgili yayın puanı sıfır kabul edilir. Danışman olarak atanabilecek öğretim üyeleri arasında henüz lisansüstü tez tamamlatmamış öğretim üyesi varsa Danışman belirlenmesinde lisansüstü tez yayın puanı dikkate alınmaz.

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye danışman Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ve Enstitülerce gerekli görüldüğü dönem başında atanır.

MADDE 6 – (1) (Senato Değişiklik 21.07.2020 14/01) Doktora tez danışmanı, danışmanlığı üstlenmesi öngörülen öğretim üyesinin ve talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun/Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile birinci yarıyıl başında atanır. Anabilim Dalı Kurulunun/Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararında, öğrencinin danışman seçimi ile ilgili herhangi bir tercihinin olmaması durumunda Anabilim Dalının Öğretim Üyeleriyle ilgili son beş yıla ait AVESİS Akademik Performans Analizi yapılarak APP1 (yayınlar ve atıflar), APP2 (proje, patent ve sanat eserleri) ve APP4 (bilimsel ve mesleki etkinlikler) puanlarının yıllık ortalaması ile mezun edilen lisansüstü öğrenci başına tezlerden üretilen ortalama yayın puanı ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir. Değerlendirmede, AVESİS Akademik Performans Analiz ortalama puanı ile birim tez başına yayın puanı ortalaması kullanılır. Tezlerden üretilen ortalama yayın puanı hesaplanmasında son yıla ait Akademik Teşvik Yönetmeliği puanlama esasları dikkate alınır ve danışman tarafından tamamlatılmış tüm tezlerden üretilen yayınlar puanlamaya tabi tutulur. Herhangi bir tezden üretilmiş yayın yoksa o tezle ilgili yayın puanı sıfır kabul edilir.

MADDE 7 – (1) Doktora Tez İzleme Komitesi üyelerinin doktora danışmanlığı kriterlerini sağlamış olmaları gerekir.

MADDE 8 – (1) Doktora programlarında ders ve tez danışmanlığı yapacak öğretim üyesinin başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Gerek duyulduğu takdirde, Çukurova Üniversitesi kadrosu içinden ya da dışından ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

MADDE 9 – (1) (Senato Değişiklik 21.07.2020 14/01) Tezli programlarda öğretim üyesi başına düşen toplam Danışmanlık (birinci danışmanlık) sayısı Doktor öğretim üyeleri için 9, Doçentler için 12, Profesörler için 14’tür. Ancak bu sayı, Enstitülerin yapı ve öğrenci statüleri (ÖYP ve 35. Madde kapsamında görevlendirilen öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programlardan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler ve Protokol çerçevesinde Üniversite- Sanayi işbirliği ile yürütülen tez çalışmaları öğrencileri dahil) gerekçe gösterilerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğretim üyesi başına % 50’ye kadar arttırılabilir.

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarda danışmanlık görevini yürütecek öğretim üyelerinin aşağıdaki ders verme koşullarını karşılamaları gerekir: a) Doktora programında ders verecek öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl lisans programında ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans

 

programında ders verme tecrübesine sahip olmaları gerekir. b) Yüksek lisans programında ders verecek öğretim üyelerinin en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

c) Yabancı dille eğitim veren programlarda görev alacak öğretim üyeleri ve yabancı dil derslerini verecek öğretim üyeleri “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini sağlamak zorundadır.

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlarda yürütülecek dersler için öğretim üyeleri, öncelikle programın yürütüldüğü Anabilim Dalından, öğretim üyesi sayısı yeterli olmadığı durumlarda ya da dersin niteliği gerektiriyorsa Çukurova Üniversitesinin diğer Anabilim Dallarından ya da Adana’da bulunan diğer Üniversitelerden öğretim üyeleri, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Adana dışındaki Üniversitelerden, ihtiyaca binaen Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilmiş görevlendirmeler hariç olmak üzere, kadrosu Çukurova Üniversitesinde olduğu halde Adana dışında uzun süreli görevlendirilmiş olan öğretim üyesi ders vermek üzere (uzaktan eğitim programları hariç) veya danışman olarak atanamaz.

MADDE 12 – (1) Emekliye ayrılan öğretim üyelerinin ders verme ve danışmanlık yapabilmesine ilişkin olarak “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 13 – (1) (Senato Değişiklik 11.10.2021 21/01) Öğretim üyelerinin bir eğitim-öğretim döneminde vereceği toplam lisansüstü ders kredisi, ikinci öğretim programları hariç olmak üzere her bir farklı anabilim dalı için 12 (oniki) ile sınırlıdır.

MADDE 14 – (1) Enstitüler, sayı ve unvan dağılımı ile diğer özellikleri dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yukarıdaki belirtilen esaslara ilave kriterler koyabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Geçerlilik Tarihi ve Yürütme Geçerlilik Tarihi

 

MADDE 15 - (1) Bu usul ve esaslar Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 16- (1) Bu uygulama esaslarını Çukurova Üniversitesinin rektörü yürütür.

 

 

Usul ve Esasların Kabul Edildiği Senatonun

Tarihi

Sayısı

18/07/2017

11/1

 

Usul ve Esasların Değişiklik Yapılan Senatonun

Tarihi

Sayısı

13/02/2018

03/08

21/07/2020

14/01

11/10/2021

21/01