Yönetmelikler

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çukurova Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, ders ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) AKTS Kredisi: Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde 7 nci ve 8 inci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sisteme dayalı krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye dersler ve dönem projesinde rehberlik etmek üzere Enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

ğ) DELF: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Diplôme d'études en langue française sınavını,

h) Dönem projesi: Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

j) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı Enstitülerin müdürlerini,

k) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) Fakülte: Çukurova Üniversitesinin bir Fakültesini,

n) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

o) Goethe Zertifikat: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Goethe Zertifikat sınavını,

ö) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,

p) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

r) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği; Enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

s) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

t) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

u) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

ü) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

v) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

y) Test DAF: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Deutsch als Fremdsprache sınavını,

z) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

aa) Tez danışmanı: Tezli programlarda, dersler, tez çalışması ve benzeri tezli programlarda yer alan faaliyetlerde rehberlik etmek üzere Enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

bb) Tez yazım kuralları: Enstitü kurulu tarafından kabul edilen, tezin ciltlenme şekli ve boyutları; kapak düzenlemesi; bölümleri; başlık ve alt başlıkların verilme şekli; yazı satır aralıkları, fontu, font büyüklüğü; grafik ve resimlerin yerleştirilme ve gösterilme şekli; kaynakların atıf yapılma kuralları gibi şekil yönünden bir tezin yazım kurallarını,

cc) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

dd) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ee) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ff) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

gg) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

ğğ) YADYO: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

hh) Yarıyıl: Resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen ve en az 14 haftalık eğitim öğretim süresini kapsayan güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

ıı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ii) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

jj) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

1) Lisans diplomasına sahip olmak,

2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak, (Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz).

3) ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE sınavlarından eşdeğer taban puanı almış olmak,

4) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 50 puan olmak kaydıyla ilgili Enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanını almış olmak kaydıyla ilgili Enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak.

5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 50 puan almış olmak,

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 70 puan almış olmak,

7) YDS yerine, belirtilen dilde ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, Test DaF, DELF, Goethe Zertifikat sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,

şartları aranır.

b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans not ortalaması ve tezli programlar için yabancı dil puanı, ayrıca bir mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı esas alınır. Adayın not ortalaması 4’lük (dörtlük) sistemde ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablosuna göre 100’lük (yüzlük) sistemdeki karşılığı alınır. Mülakat ve anasanat dalı uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yüksek lisans giriş puanı her bir aday için;

1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE’den aldığı eşdeğer puanının %50’si,

2) Tezli yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,

3) Mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı sonucunun %25’i,

4) Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i,

5) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %50’si, mülakat sınavının %50’si, alınarak hesaplanır.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda yürütülen yüksek lisans programlarında, yüksek lisans giriş puanı mezuniyet notunun %50’si, yabancı dil puanının %5’i ve mülakat sınavının %45’si alınarak hesaplanır.

ç) Yüksek lisans giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü tarafından yapılır.

(2) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için;

1) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültelerinden birisinin diplomasına, fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

2) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış olmak,

3) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puan veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanını almış olmak ve en az 3.00 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

4) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almak,

5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 55 puan almış olmak,

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 80 puan almış olmak,

gerekir.

b) YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları YÖK tarafından belirlenir.

c) ALES standart puanı 55 puandan veya kabul edilen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanından aşağı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu asgari puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan, öğrenimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayanların yeniden ALES veya GMAT ile GRE sınavına girmeleri gerekmez.


            ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı belirlenen dönüşüm tablosuna göre, 100 puan üzerinden karşılığına dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı ve gelişim dosyası (portfolyö) incelemesi yapılır. Doktora giriş puanı her aday için, lisans derecesi ile başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, mülakat sonucunun %25’i ve yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının %5’i ve mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Adayın not ortalaması 4’lük (dörtlük) sistemde ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablosuna göre 100’lük (yüzlük) sistemdeki karşılığı alınır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, mülakat sınavına girmesi zorunludur.

d) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan çerçevesinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü tarafından yapılır.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar dışında adayların, ALES’in sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 80) ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların YDS’den 100 üzerinden en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gerekir. YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları ilgili Enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.


ç) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile konservatuvarların sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not 

ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı, yetenek sınavı ve gelişim dosyası (portfolyö) incelemesi yapılır. Adayın not ortalaması 4’lük (dörtlük) sistemde ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablosuna göre 100’lük (yüzlük) sistemdeki karşılığı alınır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, mülakat sınavına girmesi zorunludur. Mülakat, yetenek sınavı ve gelişim dosyası incelemesinin bu değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir. Lisans derecesi ile başvuranlarda mezuniyet not ortalamasının %50’si, değerlendirme puanının %45’i, yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, değerlendirme puanının %45’i, yabancı dil puanının %5’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır. ALES aranan anasanat dallarında lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i ve değerlendirme puanının %25’i; yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının %5’i ve değerlendirme puanının %25’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, mülakat sınavına girmesi zorunludur.

d) Sanatta yeterlik giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta yeterlik programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(4) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp veya diş hekimliği fakülteleri mezunlarının son üç yılda TUS/DUS’tan en az 50 temel tıp/diş hekimliği temel puanına veya ALES sınavının sayısal kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanına sahip olmaları gerekir.

b) Temel tıp veya diş hekimliği temel puanı, TUS/DUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi I. bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Adayların YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olmaları gerekir. YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir.

d) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları için, ALES (GMAT veya GRE puanı varsa ALES’e çevrilir) veya temel tıp/diş hekimliği temel puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i ve mülakat sonucunun %25’i; veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları için, ALES standart puanının (GMAT veya GRE puanı varsa ALES’e çevrilir) %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, mülakat sonucunun %25’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak doktora programına giriş puanı hesaplanır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, mülakat sınavına girmesi zorunludur.

e) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Lisansüstü programlara Uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin esasları Senato belirler.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş proje bütçelerinden desteklenir.

(7) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, genel not ortalamaları en az 3,00 olmak koşuluyla lisansüstü programlarda yer alan ve kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere mezuniyet yılında kayıt yaptırabilir ve bu dersleri lisansüstü eğitiminde ders yüküne saydırabilir. Bu öğrenciler lisansüstü derslerden en fazla üç ders alabilir. Bu dersler hem lisans, hem de yüksek lisans programlarında zorunlu kredi hesabına katılmaz. Kontenjanlar ve yabancı dil ile ilgili koşullar anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin ders seçimleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır ve ilgili Enstitü müdürlüğüne bildirilir. Derse devam, sınavlar ve değerlendirmede, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programa katılan öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(8) İlan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı, toplam en çok otuz altı AKTS kredisine eşdeğer derslerden oluşur. Bu programa alınacak öğrenciler Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ikiden fazla ders alınamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahiledilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisans derslerini lisans yönetmeliğine göre, lisansüstü derslerini lisansüstü yönetmeliğine göre başarmış olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları derslerden, lisansüstü programda, uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç almaları gereken asgari AKTS kredisinin en fazla %50’si kadarı krediye sayılır. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü dersler ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilirler. Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) AKTS kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin bir yarıyıldaki ders saati sayısı ile pekiştirme, ödev, proje, sınavlar için öğrenci tarafından bir yarıyılda harcanan saat sayısı toplamından haftalık çalışma yoğunluğuna bağlı olarak bulunan değerdir.

(3) Danışmanlar her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde lisansüstü öğrencileri ile birlikte, alınacak dersleri belirler ve Enstitüye bildirir. Öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftası içerisinde danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini yarıyılın ilk iki haftası içerisinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, kararı izleyen beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Ders kaydını yaptırmayan öğrenciler sınavlara giremez. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(5) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili Enstitü müdürlüğünce istenen ders kayıt işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İkinci öğretim öğrencileri ancak öğrenim ücretini ödedikten sonra ders kaydını yaptırabilirler. Ders kaydını süresi içinde yaptırmayanlara not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Yukarıda sözü edilen durumların dışında 2547 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışmasını değerlendirerek belirler.

Başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı notu                         Katsayı

(Harfli sistem)               (4’lük sistem)

AA                                          4,00

BA                                          3,50

BB                                           3,00

CB                                           2,50

CC                                           2,00

DC                                          1,50

DD                                          1,00

FD                                           0,50

FF                                           0,00

DZ (Devamsız)                       0,00

E (Eksik)                                    -

BL (Başarılı)                              -

BZ (Başarısız)                            -

(2) Uzmanlık alan dersi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ) notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı notu ilgili Enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (FF)’ye dönüşür.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamaları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Ders saydırma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

(2) Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen, Çukurova Üniversitesinin de içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programlarından (Erasmus, Mevlana, Farabi ve benzeri) faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen kurallar uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az “CC”, doktora öğrencisinin ise en az “CB” notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen ders/dersleri alabilir. Ancak bu durumda, ders alma talebi ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü yönetim kurulu onayına sunulur. Yukarıda sözü edilen durumların tümü için dersin tekrarı halinde 2547 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan kayıtları silinir.

a) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi.

İzinli sayılma

MADDE 16 – (1) Öğrencilere zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrencinin talebi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile bir akademik yıla kadar izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenciler ayrıca izinli sayılma konusunda ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler.

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleriyle kanıtlaması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu ve Enstitü kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu ile bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile yapılır.

(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program en az 7 adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders aşaması, uzmanlık alan dersleri ve seminer dahil toplam 60AKTS’den, tez aşaması uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dahil iki dönem toplamı 60 AKTS’den az olamaz. Tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının değerlendirilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, iki dönem boyunca almak zorunda olduğu asgari ders kredisinin üçte ikisinden (2/3) fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyılı ders, iki yarıyılı da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenimin tamamlanamaması halinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğretim üyesinin emekli olması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın en geç ilk dört haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez önerisini ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile Enstitüye önerir. Tez önerisi, Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman olma niteliğine sahip üç veya beş öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(3) Öğrenci, jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren en erken bir hafta, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika arası sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve kabul kararları Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde gerekçeleri ile birlikte ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Tezde başarılı olamayanlar, talepleri halinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Tezinde başarılı olamayan öğrenciler talepleri halinde aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumdaki öğrencilere tezsiz yüksek lisans programının koşulları uygulanır.

Tezli yüksek lisans programında diploma

MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 60 AKTS kredisinden az ve 120 AKTS kredisinden fazla olmamak üzere en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer Enstitülerden de dersler alabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenimin tamamlanamaması halinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma

MADDE 26 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,50 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi

gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 7 adet ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, ders döneminde yapılır. Uzmanlık alan dersleri ve seminer dahil ders dönemi 60 AKTS’den az olamaz. Uzmanlık alan dersleri dahil tez dönemi 120-180 AKTS’dir. Derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az 14 adet ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, ders döneminde yapılır. Lisans derecesiyle doktora programında ders aşaması AKTS toplamı uzmanlık alan dersleri ve seminer dersi dahil 120AKTS’den az olamaz. Uzmanlık alan dersleri dahil tez dönemi 120-180 AKTS’dir.

(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, iki dönem boyunca almak zorunda olduğu asgari ders kredisinin üçte ikisinden (2/3) fazlasını alamaz. Tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme komitesi; tez çalışmasının değerlendirilmesi ise tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili danışmanın önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Ancak ders süresi iki yarıyıl kısaltılabilir, fakat tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Derslerini ve tez çalışmasını bu maddenin birinci bendinde belirtilen süre içerisinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, zorunlu AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı; öğrencinin Enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır.

(2) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersi veya tez izleme komitesi raporuna göre tez çalışmasında başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda, yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıllarda tekrar sınava alınır. Doktora programını azami süre içerisinde tamamlayamayanlara 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin AKTS kredi miktarının üçte birini (1/3) geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı tez gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava alır ve tez için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.

(4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur, süresi 45-90 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazlası kadar kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. YÖK tarafından belirlenen dallarda sanatta yeterlik programı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 7 adet ders, uzmanlık alan dersleri ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bu program toplam 180-240 AKTS’dir. Ders dönemi toplam 60 AKTS’den az olamaz.

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi için kabul edilen öğrenciler için, en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersleri ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bu program toplam 240-300 AKTS’dir. Ders dönemi toplam 120 AKTS’den az olamaz.

(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, iki dönem boyunca almak zorunda olduğu asgari ders kredisinin üçte ikisinden (2/3) fazlasını alamaz. Sanatta yeterlik/tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Sanatta yeterlik/tez çalışmasının izlenmesi sanatta yeterlik izleme komitesi; sanatta yeterlik/tez çalışmasının değerlendirilmesi ise tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Derslerini ve sanatta yeterlik çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, zorunlu AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalışması/tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Danışman, öğrencinin Enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Enstitü anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(2) Öğrenci her yarıyıl kendi sanatta yeterlik çalışması/tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri Enstitü yönetim kurulunun öğrencinin sanatta yeterlik çalışması/tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik programında genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda, yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Yeterlik sınavı, uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıllarda tekrar sınava alınır. Sanatta yeterlik programını azami süre içerisinde tamamlayamayanlara 2547 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin AKTS kredi miktarının üçte birini (1/3) geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir.

Sanatta yeterlik izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başararak sanatta yeterlik çalışması/tez dönemine geçen öğrenci için ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anasanat dalı başkanlığı kanalı ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, Enstitü anasanatdalı başkanlığınca sanatta yeterlik önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni sanatta yeterlik izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve sanatta yeterlik konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik önerisi savunmasına alınır.

(4) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı sanatta yeterlik gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde sanatta yeterlik izleme komitesi tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise sanatta yeterlik çalışma raporunu tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sanatta yeterlik çalışması raporunu, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Süre 45-90 dakikadır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasının tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş üç kopyasını sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve alanı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik ve Üniversite tarafından yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemler ile duyurular Enstitünün internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin bilgi edinmesi sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili Enstitü yönetim kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.