Duyurular

...

Deprem Nedeniyle Tez Aşamasında Bulunan Lisansüstü Öğrenciler İçin Ek Süre Talebi Başlamıştır

Çukurova Üniversitesi Bağımlılık Ve Adli Bilimler Esntitüsü – Fen Bilimleri Enstitüsü -            Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Sosyal Bilimler Enstitüsü Yürütme Kurulu Kararlarıyla ilgili olarak;  aşağıda belirtilen kararlar üzerinde görüşüldü.

 

AFAD'ın verilerine göre saat 04.17’de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sismik moment büyüklüğü MW=7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde sismik moment büyüklüğü MW=7.6 olarak iki deprem meydana gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, 09.02.2023 tarihinde Üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteleme kararı almıştır. Bununla birlikte, 17.02.2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle, bahar dönemi eğitimine uzaktan eğitimle başlanabileceği kararını almıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu söz konusu bu kararlar doğrultusunda;

 

KARAR 1- Çukurova Üniversitesi Enstitüleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılı akademik takvimin ek’teki şekliyle kabul edilmesine, öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesine,

 

KARAR 2- Doktora Yeterlilik Sınavlarının (Yeterlilik Sınavını yapmış Anabilim Dalları ve/veya Öğrencilerinin haklarının saklı kalması koşulu ile) 06-31 Mart 2023 tarihlerinde yapılmasına, öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 3- Tez savunma sınavına girmiş ve tez sınav jürisi tarafından "başarılı/kabul" kararı alınmış lisansüstü öğrencilerinin, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki yüksek lisans öğrencileri için 22/(1). maddesi ve Doktora ve/veya Sanatta yeterlilik öğrencileri için 34/(1). maddesi gereğince, tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısından üç fazla sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi hükmünün; OHAL (olağanüstü hal) ve doğal afet (deprem) nedeniyle, 6 (altı) ay süre ile uygulanmamasına ve anılan maddeler kapsamında; Tez savunma sınavında başarılı olan lisansüstü öğrencilerinin varsa jürinin istediği değişiklikleri yaparak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans, doktora ve/veya Sanatta yeterlilik tezinin, tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, 06.02.2023 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile, ilgili enstitüye teslim etmesine ve öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin son fıkrasında belirtilen, “Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak.” hükmünü uygulaması sonucunda; Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin (8). fıkrasında belirtilen; “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü uyarınca, “Tez Aşamasındaki” lisansüstü öğrencilerine, talep etmeleri halinde danışmanın da onayıyla, 1 (bir) dönem ek süre verilmesine ve öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 5-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısındaki; 17 Şubat 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınmış olan, "Kayıt Dondurma" başlıklı 7). maddesindeki; "Yükseköğretim  programlarında  kayıtlı  olan  ve  talep  eden  öğrencilerin  ilgili  yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına  ve  bu  sürenin  programın  azami  öğrenim süresinden düşülmemesine" kararı doğrultusunda; lisansüstü öğrencilerinin talep etmeleri halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine ve öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 6- OHAL süreci ile (2022-2023 Bahar yarıyılı) kısıtlı kalmak kaydıyla, Tez Savunma, Tez İzleme Komitesi sınavlarında, sınav tutanaklarındaki dış kurum jüri üyelerinin dijital imzalarının, kurum öğretim üyelerinin imzalarının ıslak olması koşulu ile kabul edilmesine, öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 7- Yönetim Kurullarında yüz yüze yapılması kararı alınan, Sanatta Yeterlilik ve Doktora Yeterlilik sınavlarının sözlü kısımları ile Tez Savunma sınavları, Tez İzleme Komitesi sınavları ve Seminerlerin çevrimiçi (online) olarak da yapılabilmesine, öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 8- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 15. Maddesi e) fıkrası., 32. maddesinin 3. fıkrası, ve 40.maddesinin 3. fıkrası  gereğince, “ Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmündeki süreler, OHAL süresince kısıtla kalmak koşulu ile 12 Ay’a çıkartılmasına ve öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 9- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 21. maddesinin (4). fıkrasında; Yüksek Lisans öğrencileri İçin belirtilen, “Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.” Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 33. maddesinin (6). fıkrasında; Doktora Öğrencileri için belirtilen, “Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.” hükümlerindeki sürelerin; OHAL süresince kısıtla kalmak koşulu ile uygulanmayarak, belirtilen sürelere; 6 (altı) ay süre eklenerek, yukarıda belirtilen söz konusu sürelerin; tez savunma jürisinde “düzeltme” kararı verilen yüksek lisans öğrencileri için 9 (dokuz) ay’a ve tez savunma jürisinde “düzeltme” kararı verilen doktora öğrencileri için de 12 (on iki) ay’a çıkartılmasına ve öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine,

 

KARAR 10- Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; T.B.M.M.’de kabul edilen ve 10.02.2023 tarihli, 32100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.02.2023 tarihli, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 08.02.2023 Çarşamba gününden itibaren, 3 (üç) ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi” sebebiyle,  Karar-4’deki ve Karar-5’deki başvurular için, lisansüstü öğrencilerimize; 08.02.2023 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre verilmesine ve öğrencilere duyurulması ve gereği için Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

KAYIT DONDURMA; Lisansüstü İzinli Sayılma Dilekçesi

 

Ek Süre Talebi Dilekçesi İçin Lütfen TIKLAYINIZ.