Duyurular

...

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

17 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Lisansüstü Yönetmelikte Yapılan (21.08.2022 tarih ve 31662 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Değişiklikler)

 

21 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31930

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/11/2021 tarihli ve 31662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”

“n) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az doktora derecesine sahip kişiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan “en az 55 puan” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Spor Bilimleri Doktora programı hariç olmak üzere Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Doktora programları için en az 60 puan)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Ancak, Enstitüye bağlı olarak kurulmuş olan sanat ve tasarım anasanat dalına, güzel sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayların ön değerlendirme ve yerleştirme puanının hesaplanması aşamalarında esas alınacak ALES puanı 75 olarak belirlenir.”

“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına girebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”

“2) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış olmak gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayların ön değerlendirme ve yerleştirme puanının hesaplanması aşamalarında esas alınacak ALES puanı 75 olarak belirlenmiştir.”

“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına girebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”

“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına girebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”

“Bu sınavlardan birine girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına girebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünde; öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI (Science Citation Index), SCI- Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi veya bu makale yerine geçecek bir patenti olmak zorundadır.

(8) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde; öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora/sanatta yeterlik öğrenimi sürecinde, SSCI (Social Science Citation Index), SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) ya da AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca saptanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(9) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında; öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora öğrenimi sürecinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca saptanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az bir araştırma makalesi veya bu makale yerine geçecek bir patenti olma zorunluluğu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeni kayıt yaptıran doktora öğrencileri için geçerlidir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

17 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Lisansüstü Yönetmelikte Yapılan (21.08.2022 tarih ve 31662 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Değişiklikler)